Chemoodporność

Materiały PLASTIPOX zostały opracowane pod kątem zwiększonej odporności na narażenia chemiczne oraz odporności na działanie czynników klimatycznych i środowiskowych. Wykonane z tych tworzyw powłoki są odporne na większość typowych narażeń chemicznych z którymi można spotkać się w przemyśle. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z faktu, że aby mówić o normalnej eksploatacji wykonanych powłok – należy mieć na względzie sytuację, gdy wykonana powłoka użytkowana jest w odpowiednich warunkach, tzn. codziennie myta, konserwowana i utrzymywana w czystości. Jakiekolwiek bowiem pokrycie wykonane z materiałów polimerowych nie jest miejscem do „przechowywania” substancji agresywnych, a czasowe tylko oddziaływania powstałe przez przypadkowe rozlania powinny zostać usunięte podczas mycia i konserwacji powierzchni.

Po przyjęciu takich założeń – czasowego wpływu oddziaływań poprzez przypadkowe zdarzenia, odporności chemiczne można podzielić na odporności krótkotrwałe (rzędu kilku godzin do chwili umycia powierzchni) lub długotrwałe (kilka dni do usunięcia czynników agresywnych).

Największe problemy dotyczące chemoodporności notowane są w zakresie stabilności barwy powierzchni poddanej oddziaływaniom chemicznym. Nie istnieją bowiem pigmenty uniwersalnie odporne na większość możliwych narażeń chemicznych przy jednocześnie ich „rozsądnej” cenie. Oczywiście ostateczna decyzja co do zastosowania odpowiednich barwników należy do Inwestora, a zadaniem Producenta jest przedstawienie rzetelnej analizy technicznej i kosztowej. Dlatego też niezwykle istotna jest w omawianych przypadkach ścisła współpraca Inwestora z Producentem – Przedsiębiorstwem AMEPOX w celu ustalenia możliwości wykonawczych dla konkretnych aplikacji chemoodpornych. Bez pisemnego bowiem poinformowania nas o wszystkich potencjalnych narażeniach chemicznych nie będziemy mogli uwzględnić ewentualnych Państwa reklamacji w zakresie odbarwień na wykonanych powłokach. Podobnym do opisanych zagrożeniem jest odporność na oddziaływanie promieniowania UV.

Tak więc najpewniejszym, sprawdzonym i preferowanym przez nas sposobem działania, jest wykonanie przed aplikacją tworzyw powłokowych stosownych testów w Laboratorium Przedsiębiorstwa AMEPOX z dostarczonymi przez Inwestora substancjami i tym samym określenie odporności na konkretnie występujące narażenia.

W Tabeli podano wykaz odporności tworzyw podłogowych PLASTIPOX na różnego rodzaju typowe narażenia chemiczne.

Typowymi oddziaływaniami chemicznymi w praktyce są:

L.P. NAZWA NARAŻENIA ODPORNOŚĆ

KRÓTKOTRWAŁA

ODPORNOŚĆ

DŁUGOTRWAŁA

1. Alkohol etylowy 50% Tak Tak
2. Alkohol metylowy Tak Nie
3. Amoniak 10% Tak Tak
4. Amoniak 25% Tak Nie
5. Benzyna Tak Tak *
6. Cukier Tak Tak
7. Formaldehyd 35% Tak Tak
8. Glikol etylenowy Tak Tak
9. Krew Tak Tak *
10. Ksylen Tak Tak *
11. Kwas azotowy 10% Tak Tak *
12. Kwas azotowy 50% Tak * Nie
13. Kwas fosforowy 10% Tak Tak
14. Kwas fosforowy 50% Tak Nie
15. Kwas octowy 10% Tak Tak
16. Kwas octowy 50% Tak * Nie
17. Kwas siarkowy 10% Tak Tak
18. Kwas siarkowy 50% Tak Tak
19. Kwas solny 10% Tak Tak
20. Mocz Tak Tak
21. Nafta Tak Tak *
22. Octany (butylu, etylu, propylu, winylu…) Tak Tak *
23. Olej napędowy Tak Tak
24. Oleje naturalne Tak Tak
25. Olej transformatorowy Tak Tak
26. Soda kaustyczna Tak Tak *
27. Toluen Tak Tak *
28. Woda Tak Tak
29. Woda utleniona 10% Tak * Tak *
30. Wodorotlenek potasowy Tak Tak *
31. Wodorotlenek sodowy Tak Tak *
32. Wodorotlenek wapniowy Tak Tak

* Możliwa zmiana barwy w przypadku niektórych kolorów (należy dokonać sprawdzenia odporności pigmentów). Po narażeniu, posadzkę należy bezzwłocznie umyć i spłukać bieżącą wodą.

CHEMOODPORNOŚĆ